آزمون فلسفه دوازدهم علوم انسانی

آزمون فلسفه دوازدهم علوم انسانی

فلسفه دوازدهم

– به نظر ابن سینا، طبیعت هر شیئ آن را به سوی …..

الف) خیر و کمال سوق می دهد و در این راه هیچ مانعی کارساز نیس

ب) خیر و کمال سوق می دهد به شرط اینکه مانعی نباشد.

ج) اعتدال و تجرد سوق می دهد به شرط اینکه مانعی نباشد.

د) اعتدال و تجرد سوق می دهد و در این راه هیچ مانعی کارساز نیست.

– در میان عقول، عقل ….. عامل فیض رسانی به عقل انسان هاست و انسان با تابش آفتاب آن، بینای …. می شود.

الف) اول – بالفعل            ب) فعال – بالقوه             ج) فعال – بالفعل                    د) اول – بالقوه

– فرانسیس بیکن بهترین روش برای پیشرفت زندگی بشر ….. می دانست.

الف) روش تجربی      ب) روش فلسفی و استدلالی              ج) روش فلسفی و عقلی             د) علمی و فلسفی

– منظور سهروردی از نور، کدام نور است؟

الف) هستی مطلق               ب) ذات باری تعالی             ج) حق مجرده                                د) واقعیت اشیاء

آزمون فلسفه دوازدهم علوم انسانی

– از نظر ملا صدرا تقابل میان قوانین دین حق و معرفت یقینی ….. است و توانمدی های عقل انسان ….. است.

الف) ممکن – نامحدود            ب) ممکن – محدود              ج) ناممکن – محدود                د) ناممکن – نامحدود

داغ ترین مطلب!
سوالات درس نهم سلامت و بهداشت دوازدهم

– با توجه به طبیعت شناسی ابن سینا، کدام عبارت غلط است؟

الف) تامل در رابطه طبیعت با مبدا کل دانشمند را به خشوع وا می دارد

ب) هر موجودی با توجه به طبیعت خود ضرورتا به کمال می رسد.

ج) در هر پدیده طبیعی می توان حکمت بالغه الهی را مشاهده کرد.

د) شرور و نقائص زبیعی زمینه ساز خیر و کمال طببعت هستند.

 -تفاوت عمده دوره معاصر فلسفه اسلامی با دوره های گذشته چیست؟

الف) ورود فلسفه های جدید اروپا به جهان اسلام        ب) از رونق افتادن همه علوم از جمله فلسفه

ج) رونق داشتن مکتبهای بزرگ فلسفی در آن             د)  برخوردار نبودن حیات فلسفی از شادابی

– …. واسته بودن و نیازمندی را   امکان فقری   نامید.

الف) ابن سینا                  ب) فارابی                               ج) میر داماد                                  د) ملا صدر

– از عوامل توجه به عقل و عقلانیت در جهان اسلام است.

الف) پیام الهی                   ب) سخنان پیامبر              ج) سخنان اهل بیت                     د) هر سه مورد

 علت مخالفت برخی جریانات فکری با عقل و فلسفه در دوره اسلامی را بنویسید؟

الف) فلسف و منطق را دست آورد یونان و غیر اسلامی می دانستند.      ب) تنگ و محدود کردن دایره اعتبار و کارآمدی عقل

داغ ترین مطلب!
سوالات درس نهم سلامت و بهداشت دوازدهم

ج) مخالفت عقاید سقراط و افلاطون و ارسط با عقاید اسلامی                  د) هر سه مورد

– فلسفه اسلامی در آغاز سرشتی ….. داشت و متکی بر آرای …. بود.

الف) عرفان – ارسطو              ب) استدلالی – افلاطون            ج) استدلالی – ارسطو            د) عقلانی – سقراط

– ….. در کتاب   الجمع بین رای الحکمین  آراء ….. و …… را ارائه کرد.

الف) فارابی – افلاطون – ارسطو       ب) ابن سینا – افلاطون – ارسطو
ج) فارابی – سقراط – افلاطون         د) ابن سینا – فارابی – افلاطون

– گزینه غلط را مشخص کنید؟
 الف) بهترین مدینه از نظر فارابی مدینه فاضله است.
ب) در مدینه جاهله هدف مردم فقط سلامت جسم و فراوانی لذت‌هاست.
ج) ابن سینا مدینه فاضله را به بدنی تشبیه می کند که هر عضو وظیفه خود را به نحو احسن انجام می دهد.
د) از نظر فارابی ریاست جامعه باید بر عهده کسی باشد که روحی بزرگ و سرشتی عالی دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن